Attefallsregler

Övergripande

Attefallsregler

År 2014 kom reformen i plan- och bygglagen och det var då de så kallade Attefallsreglerna kom till och började gälla.

 

Det finns totalt 4 st olika Attefallsregler

Det finns fyra stycken olika ''Attefallsregler'' och det går att tillämpa alla tillsammans om förutsättningarna finns och samtliga bestämmelser kan uppfyllas. De fyra Attefallsreglerna ser ni nedan.

De fyra olika reglerna är:

 • Attefallshus: ''Bygglovsbefriad komplementbyggnad/komplementbostadshus''
 • Attefallstillbyggnad: ''Bygglovsbefriad tillbyggnad''
 • Attefallstakkupa: ''Bygglovsbefriad takkupa''
 • Attefallsregel om inredning av ytterligare bostad:
  ''Inredande av ytterligare bostad''

 

Generella bestämmelser för samtliga Attefallsreger är:

 • Att det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • Att åtgärden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av
 • Att åtgärden inte uppförs på en byggnad eller i ett område som är särskillt värdefullt

  Utöver generella regler så har de fyra Attefallsreglerna olika och egna bestämmelser och utformningskrav som måste följas. Nedan går vi igenom samtliga.
Attefallshus

Attefallshus

Generellt sett krävs det ett bygglov för att uppföra byggnader.

För ett en- eller två bostadshus finns det dock ett undantag för att uppföra en liten komplementbyggnad eller fler små komplementbyggnader med en gemensam högsta byggnadsarea på 30,0 m².

Bestämmelsen kallas i folkmun för ''Attefallshus''.

 

Bygglov kan ändå krävas!

I särskillda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov för åtgärden.

Kontakta kommunen och se vad som gäller för just er fastighet!

 

Flera Attefallshus kan byggas

Flera Attefallhus får byggas men får tillsammans inte vara större än 30,0 m² i byggnadsarea.

 

Komplementbyggnad eller komplementbostadshus?

Ett Attefallshus kan uppföras som en komplementbyggnad och användas som till exempel ett garage, carport, förråd, Ateljé eller gäststuga m.m.

Huset kan också uppföras som ett komplementbostadshus för permanent boende.

 

Anmälan måste göras

Även om åtgärden inte krävet ett bygglov så måste en anmälan göras till kommunen.

 

Startbesked och slutbesked

Innan byggnationen får påbörjas måste ett start besked ha utfärdats!
Innan byggnaden kan tas i bruk måste ett slutbesked ha utfärdats!

 

Utformningkrav för Attefallshus:

 • Max storlek 30,0 m² byggnadsarea
 • Max höjd 4,0 meter
 • Placering ej närmare än 4,5 meter från tomtgräns
  (kan placeras närmare med medgivande från granne)

 

 

Läs mer om Attefallshus

Klicka här för att läsa mer Attefallshus på Boverket.se

Attefallstillbyggnad

Attefallstillbyggnad

Det krävs generellt sett ett bygglov för en tillbyggnad.

Dock finns det ett undantag för en tillbyggnad på max 15,0 m² i bruttoarea. Undantaget gäller för ett en- eller två bostadshus.

Det är viktigt att veta att Attefallstillbyggnad regleras genom bruttoarea. Enkelt förklarat gäller det alltså 15,0 m² i ett plan eller våning.

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskillda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov för åtgärden.

Kontakta kommunen och se vad som gäller för just er fastighet!

 

Endast en Attefallstillbyggnad

Regeln får endast användas en gång. Det går alltså inte att göra fler mindre tillbyggnader genom denna regel.

 

Anmälan måste göras!

Även om åtgärden inte kräver ett bygglov så måste en en anmälan göras till kommunen. 

 

Startbesked och slutbesked

Innan byggnationen får påbörjas måste ett startbesked ha utfärdats.
Innan byggnaden kan tas i bruk måste ett slutbesked ha utfärdats!

 

Utformningkrav för Attefalltillbyggnad:

 • Max storlek 15,0 m² bruttoarea
 • Max höjd, får inte överstiga bostadshusets taknockshöjd
 • Placering ej närmare än 4,5 meter från tomtgräns
  (kan placeras närmare med medgivande från granne)

 

 

Läs mer om Attefallstillbyggnad

Klicka här för att läsa mer Attefallstillbyggnad på Boverket.se

Takkupa

Attefallstakkupor

Eftersom en takkupor ökar en byggnads volym så räknas därför takkupor som en tillbyggnad och kräver därför ett bygglov.

För ett en- eller tvåbostadshus finns det dock ett undantag för att uppföra två takkupor. Takkuporna får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion eller tillsammans vara större än halva takfallet.

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskillda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov för åtgärden.

Kontakta kommunen och se vad som gäller för just er fastighet!

 

Antal och storlek

Max två takkupor får uppföras och högst halva takfallet får upptas på bostadshuset!

 

Anmälan måste göras!

Även om åtgärden inte kräver ett bygglov så måste en anmälan göras till kommunen.

 

Startbesked och slutbesked

Innan byggnationen får påbörjas måste ett startbesked ha utfärdats.
Innan byggnaden kan tas i bruk måste ett slutbesked ha utfärdats!

 

Utformningkrav för Attefallstakkupa:

 • Får endast byggas på befintligt en- eller tvåbostadshus
 • Efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • Takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • Takkuporna får inte innebära något ingrepp i bärande konstruktion
 • Får inte utföras på byggnader eller inom områden som är särskillt värdefulla
 • Att Attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt detaljplan eller de områdesbestämmelser som byggnaden / fastigheten berörs av

 

 

Läs mer om Attefallstakkupor

Klicka här för att läsa mer Attefallstakkupor på Boverket.se

Ytterligare Byggnad

Inredande av ytterligare bostad

Det krävs inget bygglov för att inreda en ytterligare bostad i ett enbostadshus.

 

Bygglov kan ändå krävas

I särskilda fall kan en detaljplan eller de områdesbestämmelser som fastigheten eller tomten berörs av ändå kräva ett bygglov för åtgärden.

Kontakta er kommun för att se vad som gäller för just er fastighet!

 

Antal bostäder och storlek

Åtgärden får endast utföras på ett enbostadshus. Efter åtgärdens slutförande räknas byggnaden som ett tvåbostadshus.

Det finns inga regler om hur stor eller liten den nya bostaden får vara. Dock finns det en tumregel på en minsta boarea på 21 m² för att bostaden ska kunna inredas som en självständig bostad.

 

Anmälan måste göras!

Även om åtgärden inte kräver ett bygglov så måste en anmälan göras till kommunen.

 

Startbesked och slutbesked

Innan byggnationen får påbörjas måste ett startbesked ha utfärdats.
Innan byggnaden får tas i bruk måste ett slutbesked ha utfärdats.

 

Generella bestämmelser vid inredande av ytterligare bostad:

 • Det ska finnas ett befintligt enbostadshus
 • Får inte genomföras i en byggnad eller område som är särskillt värdefullt
 • Får inte genomföras i eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • Åtgärden får inte kräva bygglov enligt detaljplan eller områdesbestämmelser som gäller för fastigeheten / tomten

 

 

Läs mer om inredande av ytterligare bostad

Klicka här för att läsa mer inredande av ytterligare bostad på Boverket.se