Bygglov och anmälan - Processen start till slut

BYGGLOVSPROCESSEN:

Bygglovsprocessen (1)

1. Ansökan skickas

Sökanden skickar in sin bygglovsansökan till kommunens byggnadsnämnd.

Vilka handlingar som ska lämnas skiljer sig beroende på vilken typ av åtgärd bygglovet avser. Ansökan tilldelas till en handläggare som börjar granska ärendet.

 

2. Ansökan granskas

Ansökan granskas av en handläggare. Om ansökan inte är komplett så måste ett föreläggande om komplettering begäras inom 3 veckor.

 

3. Komplett ansökan

Är bygglovsansökan komplett så ska ett beslut fattas inom 10 veckor. Veckorna räknas från den dagen då ärendet varit komplett.

 

4. Beslut fattas (Bygglovet gäller i 5 år och måste påbörjas inom 2 år)

En bygglovshandläggare eller en nämnd (vid större projekt) fattar beslut om bygglov eller beslut om nekat bygglov.

Ett bygglov gäller i 5 år. Dock måste byggnationen påbörjas inom 2 år.

Påbörjas inte byggnationen inom två år så förfaller bygglovet och blir ogiltigt.

 

5. Tekniskt samråd

Vid komplicerade projekt ska ett tekniskt samråd hållas. Det kan jämföras med ett ''byggmöte''.

På det tekniska samrådet ska en byggnadsinspektör från bygglovsavdelningen, byggherren och en kontrollansvarig delta.

Vi större projekt och komplicerade projekt kan fler delta som till exempel brandförsvaret.

 

6. Startbesked

Efter att ett tekniskt samråd ägt rum och när samtliga relevanta handlingar har lämnats så fattas det ett beslut om startbesked.

Först när ett startbesked erhålls får byggherren påbörja byggnationen.

Dock tidigast 4 veckor från den dag då bygglovet kungjort i Post- och Inrikes Tidningar.

 

7. Arbetsplatsbesök

Ett arbetsplatsbesök ska ske när byggnaden är uppförd och vädersäkrad. Dock ska stommen, grunden och takstolar gärna vara synliga från insidan. 

På arbetplatsbesöket ska byggnadsinspektören och kontrollansvarige delta. Det är lämpligt och rekommenderas alltid att även byggherren eller ombud är med på det arbetsplatsbesöket.

Arbetsplatsbesök krävs inte vid enklare ärenden. 

 

8. Slutsamråd

När byggnationen är slutförd ska ett slutsamråd hållas. Slutsamrådet hålls på plats där byggnationen utförts.

Till slutsamrådet ska byggherren och den kontrollansvarige kallas. 

Vid slutsamrådet går man igenom kontrollplanen, startbeskedet, bygglov och övriga krav samt hur de uppfyllts.

Man går även igenom den tekniska dokumentatione och den kontrollansvariges utlåtande. 

Slutligen görs det en bedömning om det finns ett behov av andra åtgärder inför ett slutbesked eller om ett slutbesked kan utfärdas.

 

9. Slutbesked

Beslut om slutbesked fattas och åtgärden kan då tas i bruk så snart byggherren tagit del av beslutet.

PROCESSEN VID EN ANMÄLAN:

Anmälan Process (1)

1. Anmälan skickas in

Sökanden skickar in sin anmälan till kommunens byggnadsnämnd.

Vilka handlingar som ska lämnas skiljer sig beroende på vilken typ av åtgärd bygglovet avser. Anmälan tilldelas till en handläggare som börjar granska ärendet.

 

2. Anmälan granskas

Anmälan granskas av en handläggare. Om anmälan inte är komplett måste ett föreläggande om komplettering begäras inom 3 veckor.

 

3. Komplett anmälan

Är anmälan komplett så ska ett beslut fattas inom 4 veckor.
Veckorna räknas från den dagen då ärendet varit komplett.

 

4. Startbesked (Beslutet gäller i 2 år)

Ett beslut om startbesked fattas. Till skillnad från bygglov så får ett startbeskedet i en anmälan verkställas omedelbart.
Det vill säga att byggnationen får påbörjas så snart byggherren tagit del av startbesket!

Byggnationen måste påbörjas och slutföras inom två år från den dag då startbeskedet gavs.

 

5. Slutbesked

När byggnationen har slutförts så ska byggherren begära ett slutbesked. 
Är alla de kriterier som angetts i startbesked uppfyllda så ska ett slutbesked utfärdas!

Åtgärden får tas i bruk så snart byggherren tagit del av slutbeskedet!