Ändrade byggregler 1 Januari 2025

3 maj 2024

Boverket genomför en omfattande översyn av Boverkets byggregler. Arbetet sker inom ramen för projektet Möjligheternas byggregler. Boverkets nya byggregler beräknas vara klara den 1 januari 2025.

Jurist

Varför gör Boverket en översyn av Byggreglerna?


För att få byggsektorn att agera mer framåtlutat och ta ansvar för att möta dagens och morgondagens utmaningar, som hållbarhet och ekonomi, krävs det att vi skapar spelplaner som främjar nytänkande och integrerar moderna tekniker och material.

Boverket har tagit sikte på en omfattande genomgång av byggreglerna för att bättre anpassa dem till dagens och morgondagens bygg- och bostadsmarknad. Målet är att skapa regler som är tydliga och håller ihop, och som speglar behoven i en sektor som hela tiden förändras.

Föreskrifterna är som detaljregler som förtydligar kraven i lagar och förordningar. De är bindande och måste följas. Men det har uppstått problem kring hur de allmänna råden tillämpas. Vissa ser dem som riktlinjer medan andra betraktar dem som normer. Detta har ibland lett till en överdriven tro på standarder, vilket kan hämma innovation och utveckling.

Efter översynen ska ansvaret vara tydligare fördelat mellan Boverket och byggsektorn. Boverket ska fokusera på att klargöra lagkraven medan branschen tar fram lösningar och metoder för att uppfylla dem. Det handlar inte längre om att detaljstyra utan att vara flexibel och funktionsorienterad.

Målet är att skapa ett regelverk som är mer tidlöst och konsekvent, som inte föreskriver specifika tekniska lösningar utan ger utrymme för innovation. Det ska bli lättare för alla aktörer att hålla sig uppdaterade utan att behöva ständigt anpassa sig till nya föreskrifter.

Arbetet med att färdigställa förslagen pågår intensivt, med planer på att göra dem offentliga runt sommaren 2024. Samtidigt planeras det för att sprida kunskap om de nya reglerna, bland annat genom vägledningstexter och webbseminarier. De nya byggreglarna beräknas vara klara den 1 januari 2025. Innan reglerna träder i kraft finns redan nu utbildningar tillgängliga för att stärka kompetensen inom sektorn.